Inspiracje maryjne i aspekty chrześcijańskich dzieł Miłosierdzia we Wspólnocie MIMJ

Rola Matki Jezusa w dziele ewangelizacji jest nieprzeceniona. Maryja obdarowana pełnią łaski, czyli Duchem Świętym wypowiedziała podczas Zwiastowania fiat, w imieniu całej natury ludzkiej, czyli bezwarunkową zgodę na Wcielenie Syna Bożego. Od tego momentu nic już nie było, nie jest i nie będzie takie jak wcześniej, ani w życiu Maryi, ani też na świecie. Dzięki Jej przyzwoleniu jest jeden i ten sam Duch w Jezusie Chrystusie i Kościele, gdyż jest to duch uniwersalny. Jego obecność i działanie uzdalnia i prowadzi do rzeczy wielkich, wyzwala z ograniczeń, by żyć w pełnej zgodzie na Boże działanie. Duch „Wieje tam gdzie chce” (J 3,8)  i został dany nie tylko wąskiemu gronu uczonych, lecz całemu ludowi Bożemu. To Jezus nałożył na Apostołów zadanie, aby rozpalać ogień Ducha.

Fundamentalnym wydarzeniem w dziejach Kościoła było doświadczenie Pięćdziesiątnicy. Jest ono kulminacją działania trzeciej Osoby Boskiej:

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. (Dz 2, 1-4).

Bóg na przestrzeni dziejów objawia się ludziom stopniowo, pisał św. Grzegorz z Nazjanzu.  W Starym Testamencie głosił Ojca, Syna jakby przez zasłonę, natomiast Nowy Testament ukazał nam Syna, ale Bóstwo Ducha Świętego tylko zaznaczył. Współcześnie, objawia się Duch Święty coraz wyraźniej i ukazuje Prawdę o sobie. Wciąż na nowo realizuje się Pięćdziesiątnica.

U źródeł powstania Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa spotykamy niezwykłe działanie Ducha Świętego, który początkowo powołał do misji pokornego i zainspirowanego Maryją o. Daniela Galusa. W czasie kilkuletniej formacji  w paulińskim zakonie na Jasnej Górze Ojciec Daniel został przez Matkę Miłosierdzia wyprowadzony poza mury częstochowskiego Sanktuarium, aby w inny sposób mógł służyć Kościołowi. Po otrzymaniu święceń kapłańskich 26 maja 2007 roku, Bóg wezwał charyzmatycznego kapłana do życia w Pustelni w Czatachowie, gdzie 5 lutego 2010 roku założył wraz ze świeckimi osobami, wymodloną podczas spotkań Wspólnotę Miłość i Miłosierdzie Jezusa.

Jest to Wspólnota charyzmatyczna, która posługuje darami Ducha Świętego dla dobra Kościoła. Należy do struktur Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym w diecezji częstochowskiej oczekuje na statut oraz dekret. Wszystkie działania Wspólnota podejmuje w posłuszeństwie miejscowemu zwierzchnikowi arcybiskupowi Wacławowi Depo, który każdego dnia trwa na apelu jasnogórskim przed obliczem Królowej Polski.

Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa jest zatem w niezwykłej łączności z Niepokalaną i Jej Synem oraz całym Kościołem. Członkowie Wspólnoty to ludzie wierzący różnych stanów i powołań, którzy pragną żyć w Kościele Katolickim  pełnią Ewangelii Miłości i są otwarci na powiew Ducha Świętego. Tak jak Maryja, Matka Miłości i Miłosierdzia głoszą Miłość i Miłosierdzie Jezusa, poprzez modlitwę, słowo i czyn, co jest szczególnym charyzmatem Wspólnoty. Tak jak Niepokalana niosą z radością i bez lęku wszystkim ludziom Dobrą Nowinę, czyli Jezusa.

Wspólnota realizuje posłannictwo św. Siostry Faustyny, którą Pan Jezus wybrał na Sekretarkę i Apostołkę Bożego Miłosierdzia. Ewangelizacja Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa opiera się na nauce Soboru Watykańskiego II i nauczaniu papieskim Pawła VI, Jana Pawła II, Benedykta XXVI i obecnego papieża Franciszka.

W Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium została opisana rola Matki Bożej w dziele nowej ewangelizacji:

z wolną wiarą i posłuszeństwem czynnie współpracowała w dziele zbawienia ludzkiego.

Z kolei Jan Paweł II wyraźnie zaznaczył w Redemptoriss Missio:

[…]misja Kościoła dopiero się rozpoczyna i w jej służbie musimy zaangażować wszystkie nasze siły. To Duch Święty przynagla do głoszenia wielkich dzieł Bożych: „Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!” (2 Kor 9, 16).

Papież powtórzył wołanie świętego Pawła w imieniu całego Kościoła. Nowa ewangelizacja według Niego, to głoszenie Ewangelii z nową gorliwością, nowymi metodami i z zastosowaniem nowych środków wyrazu. To właśnie czynią obdarowani Duchem Świętym członkowie Wspólnoty, którzy dzielą się swoimi darami i charyzmatami z bliźnimi. Nie zatrzymują dla siebie, zdobytego dobra w procesie kształtowania własnych postaw duchowych, lecz wewnętrznie przemienieni, promieniują i dają innym wspaniałe świadectwa. W ten sposób Miłość i Miłosierdzie Jezusa wypełnia doskonale swoją misję, czyli odpowiada na potrzeby współczesnych czasów. Ludzie rozpoznają w nich prawdziwych świadków Jezusa i dlatego tak licznie gromadzą się w czasie spotkań modlitewnych:

Człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków, aniżeli nauczycieli, a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkai. To samo trafnie wyraził Piotr apostoł, wskazując na potrzebę czystego i szlachetnego życia chrześcijan, aby na jego widok „nawet ci, którzy nie wierzą słowu (…) bez słowa byli pozyskani.

To czas dotknięć Ducha Świętego, który działa z wyjątkową mocą. Działanie Parakleta nie jest subiektywnym doświadczeniem członków Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa i tych którzy w spotkaniach modlitewnych uczestniczą, ale jest Prawdą wielokrotnie potwierdzaną w Biblii.

Tak się Bogu spodobało, że również przez tę Wspólnotę ma docierać Prawda o Miłości i Miłosierdziu Jezusa. Częstochowa gromadzi wiernych z całej Polski, którzy pielgrzymują, by wyleczyć duchowe rozdarcia oraz odnaleźć pociechę i radę na przyszłość, kilka lat temu w Sanktuarium u św. Józefa, później w Sanktuarium  św. Ojca  Pio, na  Przeprośnej Górce,a obecnie w Kościele św. Stanisława BM oraz w Hali Arena. W drugą sobotę miesiąca o godzinie 10-tej spotykają się osoby młode (w Kościele), w trzecią (lub czwartą) sobotę miesiąca (na Hali) od godziny 12-tej prowadzone są spotkania otwarte dla wszystkich.

Spotkania formacyjne odbywają się w Pustelni w Czatachowie. Formacja prowadzona jest systematycznie i ma podstawowe Źródło w Piśmie Świętym, ale także w Katechizmie Kościoła Katolickiego i Dzienniczku Siostry Faustyny.  Różnorodność istniejących diakonii pozwala, aby obowiązki we Wspólnocie były podzielone.

Jest diakonia  adoracyjna, uwolnienia, miłosierdzia, muzyczna, medyczna, porządkowa, medialna, prorocza, itd.  Na stronie Wspólnoty https://www.mimj.org/  można zapoznać się z bieżącymi sprawami i archiwalnymi nagraniami. Są tam między innymi informacje dotyczące Wspólnoty, Fundacji i Pustelni.

Najważniejszą częścią każdego spotkania jest zawsze Eucharystia podczas której homilię głosi o. Daniel. Prowadzone są modlitwy o wylanie Ducha Świętego, uzdrowienie wewnętrzne i fizyczne oraz modlitwy o uwolnienie od działania złego. Ojciec Daniel ze Wspólnotą posługują m.in. darami poznania – proroctwa i modlitwy oraz modlitwy w językach tzw. glosolalia. W czasie spotkań przywoływana jest zawsze Maryja. Wszystkie spotkania modlitewne mają zgodę arcybiskupa W. Depo. Wspólnota czeka na decyzję, by móc prowadzić spotkania modlitewne w innych miejscach w Polsce i poza granicami kraju.

Program spotkania modlitewnego organizowanego przez Wspólnotę Miłość i Miłosierdzie Jezus jest następujący:

 • EUCHARYSTIA
 • PRZERWA
 • MODLITWA UWIELBIENIA
 • ŚWIADECTWA
 • MODLITWA UWOLNIENIA
 • MODLITWA O UZDROWIENIE WEWNĘTRZNE I FIZYCZNE
 • MODLITWA O WYLANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Dla ratowania dusz ludzkich, powstały przy Wspólnocie Miłość i Miłosierdzie Jezusa następujące chrześcijańskie dzieła Miłosierdzia:

 1. Fundacja Anioł Miłosierdzia

Fundacja powstała 3 lata temu i jest owocem Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa. Tworzą ją jej członkowie i wolontariusze. Pierwotna nazwa Fundacji brzmiała Miłość i Miłosierdzie Jezusa, od 14 października 2015 roku ma nazwę Anioł Miłosierdzia. Zmiana ta była podyktowana rozpoczętą procedurą rejestracji Fundacji jako organizacji pożytku publicznego, która ma swój status.  Anioł Miłosierdzia, to duchowe skrzydła Wspólnoty, gdzie na jednym skrzydle jest niesiona Miłość, a na drugim Miłosierdzie. Skrzydła, które pragną nieść pomoc ludziom, tym najmniejszym, opuszczonym, chorym, cierpiącym na ciele i na duszy.

Cele Fundacji Anioł Miłosierdzia:

 1. Fundacja powstała, aby nieść Miłość i Miłosierdzie naszym zranionym siostrom i braciom modlitwą, słowem i czynem.
 2. Celem działania Fundacji jest wspieranie wszelkich dzieł i inicjatyw Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusaoraz niezależna działalność ewangelizacyjna, charytatywna i społeczna przejawiająca się poprzez:
 3.  a) ewangelizację i posługę modlitewną również z wykorzystaniem nowych mediów
 4.  b) tworzenie i ożywianie wspólnot charyzmatycznych
 5.  c) pomoc rodzinom ubogim, rozbitym, samotnym matkom
 6.  d) pomoc dzieciom ubogim, opuszczonym, niepełnosprawnym
 7.  e) wspieranie inicjatyw mających na celu ochronę życia od poczęcia

Na stronie Fundacji http://aniolmilosierdzia.org.pl/ można zapoznać się z następującą treścią  :

Pragniemy wypełniać to dzieło poprzez modlitwę, słowo i czyn. My jedynie jesteśmy narzędziami, którymi posługuje się Jezus. Prosimy Was także o modlitwę za nas, abyśmy byli wierni natchnieniom Ducha Świętego i Wolę Bożą wypełnili do końca. Pragniemy ,aby każdego dnia na nowo nasze serca stawały się miłosierne mocą Boga przez Niepokalane Serce Maryi. I Ty możesz zostać Aniołem Miłosierdzia wspierając to dzieło do którego Bóg zaprosił nas i zaprasza każdego, któremu los człowieka nie jest obojętny.

 1. Miesięcznik Ogień Jezusa

To Katolicki Miesięcznik Charyzmatyczny Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa. Ukazuje się za zgodą władzy duchownej Archidiecezji Częstochowskiej. Dostępny jest również w wersji online na stronie www.OgienJezusa.pl . Całkowity dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji Anioł Miłosierdzia.

Wzorem dla wszystkich uczniów, którzy idą i czynią uczniów (Mt 28.18) jest  Gwiazda Nowej Ewangelizacji – Maryja, która nie tylko słucha Słowa, ale je przyjmuje i z wiarą, posłusznie z Wolą Bożą je realizuje. Misja Maryi trwa nieustannie, gdyż jest w pełni posłuszna Bożej Woli: Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie (J 2,5), a Wolą Bożą jest doprowadzić każdego człowieka do zbawienia.

Papież Franciszek uważa, że, Ona jest Matką ewangelizującego Kościoła i bez Niej nie potrafilibyśmy naprawdę zrozumieć ducha nowej ewangelizacji.

Matka Zbawiciela daje nieustannie światu Syna. Będąc sama misjonarką prowadzi doskonałą formację  powierzonych Jej misjonarzy i w ten sposób kontynuuje dzieło Jezusa Chrystusa. Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa to dzieło Boże.  Kerygmat głoszony przez pokornego Ojca Daniela ma taką moc, że ludzie spotykają i jednoczą się z Jezusem Chrystusem. Wspólnota Miłość i Miłosierdzie Jezusa, są to współcześni uczniowie Jezusa, którzy w sposób wyjątkowy i skuteczny ewangelizują oraz trwają w ofiarnej służbie drugiemu człowiekowi. Chrystus nie godzi się, aby człowiek tak jak syn marnotrawny „opuścił dom ojca i znikł w ciemnościach” dlatego, aby taki los nie był ostatecznym przeznaczeniem, powierza swej Matce Maryi, całą ludzkość która potrzebuje opieki: Niewiasto oto syn Twój (J 19,26).

Wspólnota rozpala ogniem Miłości i Miłosierdzia Jezusa i Jego Matki skostniałe ludzkie serca, również te, które utraciły sens wiary i nie uważają się już za członków Kościoła. Realizuje wszystkie  uczynki miłosierdzia, zarówno względem ciała, jak i  względem duszy.

Bóg wezwał ich do niesienia Jego Miłosiernej Miłości wszystkim spragnionym, głodnym, poranionym, uciskanym i zagubionym, aby się stali narzędziami Jego Miłości, mimo ich ludzkiej niedoskonałości. Swoim przykładem i poświęceniem pomagają bliźnim we wzroście duchowym, którzy po spotkaniach promieniują miłością do Maryi i Jej Syna. Stają się w ten sposób nowymi ludźmi, z innym systemem wartości. Są tak przepełnieni Maryją, Matką Miłosierdzia, że i oni pragną tego dla innych ludzi i chcą też dzielić się radością ewangeliczną.  Organizują się w czynieniu dobra i zakładają w swoich parafiach wspólnoty.

Maryja, Matka Miłosiernej Miłości to klejnot podarowany ludziom przez Boga,  który i w obecnych czasach umacnia chrześcijan w dziele nowej ewangelizacji, aby z nową mocą, radością i gorliwością, iść dalej i bez lęku głosić Ewangelię oraz przemieniać każdego ewangelizowanego w ewangelizatora.